Publications

Bibliography (1896-2008)

Monographs published in print

GOLEC M. 2003: Těšetice-Kyjovice 6. Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. Brno.

KAZDOVÁ, E. 1984: Těšetice-Kyjovice 1. Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou. Brno.

KAZDOVÁ, E. – PODBORSKÝ, V. (eds.) 2007: Studium sociálních a duchovních struktur pravěku, Brno (390 str.)

KAZDOVÁ, E. – KOVÁRNÍK, J. – PODBORSKÝ, V. et al. 2005: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky, Brno (262 str.)

KUČA, M. – KAZDOVÁ, E. v tisku: Těšetice- Kyjovice. Osídlení lidu s moravskou malovanou keramikou v prostoru mezi příkopem a vnější palisádou rondelu. Brno.

LORENCOVÁ, A. – PODBORSKÝ, V. 1987: Těšetice-Kyjovice 3. Únětické pohřebiště v Těšeticích-Vinohradech. Brno.

PODBORSKÝ, V. 1965: Die Hallstattsiedlung in Těšetice. In: FAP 9, Praha.

PODBORSKÝ, V. 1985: Těšetice-Kyjovice 2. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

PODBORSKÝ, V. 1988: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

PODBORSKÝ, V. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. – WEBER, Z. 1977: Numerický kód moravské malované keramiky. Problémy deskripce v archeologii. Brno.

Monograph manuscripts

DRESLEROVÁ, G. 2004: Chovná, lovná fauna a kostěná, parohová industrie z lokality Těšetice-Kyjovice. Magisterská diplomová práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně, Brno.

GOLEC, M. 2001: Horákovská keramika. Magisterská diplomová práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně, Brno.

KAZDOVÁ, E. 1973: Ornamentace moravské malované keramiky I., II., III. Diplomová práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně, Brno.

KAZDOVÁ, E. 1974: Kultura s moravskou malovanou keramikou na základě analýzy ornamentace. Dizertační práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně, Brno.

KUČA, M. 2005: Osídlení lidu s moravskou malovanou keramikou v prostoru mezi příkopem a vnější palisádou rondelu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). Magisterská diplomová práce, ÚAM FF MU Brno.

LANGWEILOVÁ, P. 2008: Naběračky lidu s moravskou malovanou keramikou z lokality Těšetice-Kyjovice. Bakalářská diplomová práce, ÚAM FF MU Brno.

LUKŠÍKOVÁ, H. 2008: Srovnání archeobotanických a archeologických informací ze skupiny halštatských objektů z Těšetic „Suten“. Bakalářská diplomová práce ÚAM FF MU, Brno.

MATOUŠEK, J. 2008: Prostorová analýza koncentrací archeologických artefaktů na lokalitě Těšetice-Kyjovice, poloha Sutny. Bakalářská diplomová práce, ÚAM FF MU Brno.

PANTŮČKOVÁ, K. 1977: Využití soudobých matematicko-statistických metod pro periodizaci společenského a kulturního vývoje lidu s lineární keramikou I., II. Diplomová práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně, Brno.

POLÁK, M. 2003: Osídlení na sklonku bádenské kultury v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku. Seminární práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně, Brno.

POLÁK, M. 2006: Sídliště badenské kultury v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku. Magisterská diplomová práce, ÚAM FF MU Brno.

ŘÍHA, M. 1973: Numerická deskripce prehistorické keramiky a problém jejího morfologického srovnání strojně-výpočetní technikou. Diplomová práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně, Brno.

VOKÁČ, M. 2008: Broušená a ostatní kamenná industrie z neolitu a eneolitu na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na lokalitu Těšetice-Kyjovice. Doktorská disertační práce, ÚAM FF MU, Brno.

Studies and articles

BÁLEK, M. 1993: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 1989. PV 1989, 132-135.

BÁLEK, M. 2001: Výsledky leteckého snímkování na Moravě v roce 2000. PV 2000, 271-279.

BÁLEK, M. – ČIŽMÁŘ, M. – GEISLEROVÁ, K. 1987: Záchranný výzkum u Kyjovic (okr. Znojmo). PV 1984, 75-76.

BÁLEK, M. – KOŠTUŘÍK, P. 1996: Rettungsgrabung zwischen den Gemeinden Prosiměřice und Kyjovice (Bez. Znojmo). PV 1992, 92.

BŘÍZA, S. 1973-74: Neolitická kamenná industrie z Těšetic-Kyjovic. SPFFBU E 18-19, 95-

ČIŽMÁŘ, Z. – DOČKALOVÁ, M. – GREGOROVÁ, M. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. – MRÁZEK, I. – PROCHÁZKOVÁ, P. 1993: Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích, okr. Znojmo. SPFFBU E 38, 15-57.

ČIŽMÁŘ, Z. – KALÁBKOVÁ, P. – KAZDOVÁ, E. – KOVÁRNÍK, J. 2008: Lid s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury. In: Čižmář, Z. (ed.): Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy, Znojmo, 76-87.

DOČKALOVÁ, M. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1993: Hromadný hrob ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). PV 1991, 54-55.

DOČKALOVÁ, M. – KOŠTUŘÍK, P. 1992: Hrob H 14 kultury s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. SPFFBU E 37, 25-42.

DOČKALOVÁ, M. – KOŠTUŘÍK, P. 1997: Seskupení hrobů nositelů kultury s lineární keramikou na neolitickém sídlišti v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. SPFFBU M 1, 5-30.

DRAŽĎÁK, K. 1973-74:  Mineralogická analýza červeného a žlutého barviva neolitické keramiky (MMK) z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. SPFFBU E 18-19, 69-79.

DRESLEROVÁ, G. 2006: Vyhodnocení zvířecích kostí z neolitického sídliště Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo, Česká republika). AR LVIII/1, 3-32.

FEJFAR, O. 1975-76: Rozbor osteologického materiálu z Těšetic-Kyjovic. SPFFBU E 20-21, 191-193.

HAVLÍČEK, P. 1993: Zdroj a původ barviv používaných v paleolitu a neolitu na jižní Moravě. SPFFBU E 38, 203-206.

HLOŽEK, M. – GREGEROVÁ, M. 2002: Stanovení společných technologických znaků dvou částí antropomorfní nádoby lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic. In: I. Cheben – I. Kuzma (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Nitra, 137-141.

HLOŽEK, M. – KAZDOVÁ, E. 2002: Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience. SPFFBU M 7, 23-31.

HLOŽEK, M. – KAZDOVÁ, E. 2007: Fragmentárnost nálezů lengyelské figurální plastiky ve světle experimentů. In: Tichý, R. (ed.): Otázky neolitu a eneolitu 2006, Hradec Králové, 55-60.

KALOUSEK, F. 1956: Ein biritueles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim). SPFFBU E 1, 5-14.

KALOUSEK, F. – PODBORSKÝ, V. 1966: La nécropole et l´habitat de Těšetice. In: Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie, Praha, 120-129.

KAZDOVÁ, E. 1973-74: Ke klasifikaci a významu ornamentace moravské malované keramiky. SPFFBU E 18-19, 43-67.

KAZDOVÁ, E. 1982: Záchranný výzkum v Prosiměřicích, okres Znojmo. SPFFBU E 27, 117-133.

KAZDOVÁ, E. 1983a: K vybraným chronologickým znakům kultury s moravskou malovanou keramikou. SPFFBU E 28, 113-126.

KAZDOVÁ, E. 1983b: Příspěvek k neolitickým sklizňovým nástrojům. SPFFBU E 28, 161-169.

KAZDOVÁ, E. 1983-84: Chronologie der MBK-Kultur in Mähren. MittÖA Wien XXXIII-XXXIV, 133-149.

KAZDOVÁ, E. 1984: Pokusy s replikami neolitických srpů. SPFFBU E 29, 226-229.

KAZDOVÁ, E. 1986: Některé znaky protolengyelu ve starším stupni kultury s moravskou malovanou keramikou. SPFFBU E 31, 15-24.

KAZDOVÁ, E. 1988: Osídlení lidu s vypíchanou keramikou v Sutnách u Těšetic-Kyjovic. SPFFBU E 33, 109-120.

KAZDOVÁ, E. 1989: On the relations of the Stroked Pottery and the Moravian Painted Ware Settlements. In: J. Rulf (ed.): Bylany Seminar 1987, Praha, 87-95.

KAZDOVÁ, E. 1989-90: Hrob H 12 s vypíchanou keramikou a červeným barvivem z Těšetic-Kyjovic. SPFFBU E 34-35, 127-141.

KAZDOVÁ, E. 1990: Pátý hrob s vypíchanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). PV 1987, 23-24.

KAZDOVÁ, E. 1992: K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě. SPFFBU E 37, 7-24.

KAZDOVÁ, E. 1993a: Další hrob s vypíchanou keramikou z Těšetic-Kyjovic (okr. Znojmo). PV 1989, 21-22.

KAZDOVÁ, E. 1993b: Le Neolithique moyen, recent et ľ Eneolithique ancien de Moravie. In: M. Otte – J. K. Kozłowski (eds.): Atlas du Néolithique européen. Ľ Europe orientale, Liège, 395-398.

KAZDOVÁ, E. 1996: Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1. skupiny. SPFFBU E 1, 31-45.

KAZDOVÁ, E. 1998: Poznámky k intruzím keramiky v neolitických sídlištních objektech. In: J. Prostředník – V. Vokolek (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Turnov-Hradec Králové, 60-70.

KAZDOVÁ, E. 1999: Depot lineární keramiky s antropomorfní nádobou z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. In: I. Kuzma (ed.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín, Nitra, 125-132.

KAZDOVÁ, E. 2000: La decorazione della ceramica dipinta Morava. Ľ insediamento di Těšetice-Kyjovice, distretto di Znojmo, Moravia. In: V. Kruta – M. Lička (eds.): Prime terrecotte dal cuore dell Europa. Ceramiche dei cacciatori e dei primi agricoltori di Boemia e Moravia 27000-4000 a.C., Castello di Spezzano, 103-112.

KAZDOVÁ, E. 2001: La decorazione della ceramica dipinta Morava. Ľ insediamento di Těšetice-Kyjovice, distretto di Znojmo, Moravia. In: V. Kruta – M. Lička (eds.): Prime terrecotte dal cuore dell Europa. Ceramiche dei cacciatori e dei primi agricoltori di Boemia e Moravia 27000-4000 a.C., Milano, 103-112.

KAZDOVÁ, E. 2002: Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z Těšetic-Kyjovic, JZ Morava. In: I. Cheben – I. Kuzma (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2001, Nitra, 129-136.

KAZDOVÁ, E. 2004a: Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku. In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (eds.): K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám, Brno, 55-70.

KAZDOVÁ, E. 2004b: New observations on problems in the relationship between the Stroked Pottery and Lengyel cultures. In: Hänsel, B. – Studeníková, E. (eds.): Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková. Internationale Archäologie, Studia honoraria – Band 21. Rahden/ Westf., 233-238.

KAZDOVÁ, E. 2005a: Osada a pohřebiště lidu s lineární keramikou. In: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur, Brno, 73-80.

KAZDOVÁ, E. 2005b: Osada a hroby lidu s vypíchanou keramikou. In: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur, Brno, 80-88.

KAZDOVÁ, E. 2005c: Osada s rondelem a hroby lidu s moravskou malovanou keramikou staršího stupně. In: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur, Brno, 88-112.

KAZDOVÁ, E. 2007: Ke 40. výročí zahájení výzkumů v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku. Některé výsledky výzkumu a studia neolitického osídlení. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku, Brno, 39-54.

KAZDOVÁ, E. 2008a: Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo). In: Čižmář, Z. (ed.): Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy, Znojmo, 88-101.

KAZDOVÁ, E. 2008b: Kultura s vypíchanou keramikou. In: Čižmář, Z. (ed.): Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy, Znojmo, 67-75.

KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1991: Die systematische archäologische Grabung auf der neolithischen Siedlung bei Těšetice-Kyjovice im Jahre 1988 (Bez. Znojmo). PV 1988, 12.

KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1991: Záchranný výzkum pod neolitickou osadou u Těšetic-Kyjovic (okr. Znojmo). PV 1988, 12-13.

KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1993a: Erforschung der neolithischen Lokalität bei Těšetice-Kyjovice in den Jahren 1986-1990. PV 1990, 11-29.

KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1993b: The Neolithic Site at Těšetice-Kyjovice, South-western Moravia. In: Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques 2, Bratislava, 392-400.

KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. – PODBORSKÝ, V. 1989: Systematische archäologische Grabung auf der neolithischen Siedlung in Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo). PV 1986, 22.

KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. – RAKOVSKÝ, I. 1994: Der gegenwärtige Forschungsstand der Kultur mit mährischer bemalter Keramik. In: P. Koštuřík (ed.): Internationales Symposium űber die Lengyel-Kultur 1888-1988. Znojmo-Kravsko-Těšetice, 3.-7.10. 1988, Brno-Łódź, 131-155.

KAZDOVÁ, E. – LORENCOVÁ, A. 1985: Společný hrob tří jedinců s vypíchanou keramikou z Těšetic-Kyjovic (okr. Znojmo). SPFFBU E 30, 7-22.

KAZDOVÁ, E. – ŠABATOVÁ, K. 2008: Výjimečná nálezová situace s neolitickými plastikami střelického typu z Těšetic-Kyjovic „Suten“, Pravěk NŘ 17, 2007, 253-263.

KAZDOVÁ, E. – WEBER, Z. 1975-1976: Der numerische Code der mährischen bemalten Keramik – seine Struktur und Anwendung. SPFFBU E, 20-21, 91-100.

KAZDOVÁ, E. – WEBER, Z. 1990: Architektur der Lengyel-Rondelle im mittleren Donauraum (Befestigte neolithische und äneolithische Siedlungen und  Plätze in Mitteleuropa), JfMV 73, 159-169.

KOŠTUŘÍK, P. 1972a: Archeologické nálezy z neolitu a doby bronzové v Těšeticích (okr. Znojmo). PV 1971, 39-42.

KOŠTUŘÍK, P. 1972b: Hrob kultury s moravskou malovanou keramikou v opevněné části neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích. SPFFBU E 17, 55-59.

KOŠTUŘÍK, P. 1980: Systematický archeologický výzkum neolitického sídliště v trati “Sutny” u Těšetic-Kyjovic v roce 1977 (okr. Znojmo). PV 1977, 24.

KOŠTUŘÍK, P. 1983: Poznámky k 2. stupni kultury s moravskou malovanou keramikou na jihozápadní Moravě. SPFFBU E 28, 127-160.

KOŠTUŘÍK, P. 1983-1984: Befestigte Ansiedlungen der MBK-Kultur in Mähren. MittÖA Wien XXXIII-XXXIV, 89-110.

KOŠTUŘÍK, P. 1987: Zpráva o výzkumné sezóně v Těšeticích v roce 1985 (okr. Znojmo). PV 1985, 20.

KOŠTUŘÍK, P. 1989: Linearkeramisches Haus D 15 auf der neolithischen Siedlung in Těšetice. In: Bylany 6.4. – 10.4. 1987, Praha, 225-226.

KOŠTUŘÍK, P. 1990: Neolitické sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. Archaeologia Iuvenis I-0, 9-10.

KOŠTUŘÍK, P. – KAZDOVÁ, E. 1990: Systematický výzkum neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic v r. 1987 (okr. Znojmo). PV 1987, 24.

KOŠTUŘÍK, P. – KAZDOVÁ, E. 1993a: Die systematische archäologische Ausgrabung auf der neolithischen Siedlung bei Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo). PV 1989, 20-21.

KOŠTUŘÍK, P. – KAZDOVÁ, E. 1993b: Die systematische Erforschung der neolithischen Siedlung bei Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo) im Jahre 1991. PV 1991, 46.

KOŠTUŘÍK, P. – KAZDOVÁ, E. 1996: Grabungssaison 1992 an der archäologischen Lokalität bei Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo). PV 1992, 45.

KOŠTUŘÍK, P. – LORENCOVÁ, A. 1989-1990: Kostrový hrob H 11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. SPFFBU E 34-35, 103-126.

KOŠTUŘÍK, P. – MACHÁČEK, J. 1997: Komentář ke „Kódu moravské domácí eneolitické keramiky“. In: J. Macháček (ed.): Počítačová podpora v archeologii, Brno, 47-92.

KOŠTUŘÍK, P. – PALATOVÁ, D. 1984: Zachraňovací výzkum v pískovně u Těšetic (okr. Znojmo). PV 1982, 92-93.

KOŠTUŘÍK, P. – PALATOVÁ, D. 1984: Zachraňovací archeologický výzkum v Těšeticích-pískovně. SPFFBU E 29, 109-130.

KOVÁRNÍK, J. 1985: Výsledky terénního archeologického průzkumu na Znojemsku (okr. Znojmo). PV 1983, 100-102.

KOVÁRNÍK, J. 1989: Zpráva o archeologických nálezech v roce 1986 (okr. Brno-město, Třebíč, Vyškov, Znojmo). PV 1986, 104-106.

KOVÁRNÍK, J. 1993: Další archeologické nálezy ze Znojemska a Třebíčska. PV 1990, 115-126.

KOVÁRNÍK, J. 1993: Výsledky letecké archeologické prospekce na jižní Moravě v roce 1991. PV 1991, 108-110.

KOVÁRNÍK, J. 1997: Využití letecké archeologie na Jižní Moravě v roce 1994. PV 1993-1994, 332-342.

KOVÁRNÍK, J. 1999: 15 let letecké archeologie na Moravě (a v bývalém Československu) 1983-1998. PV 1997-1998, 406-419.

KOVÁRNÍK, J. 2001: Archeologický výzkum pravěkého sídliště Těšetice-Kyjovice. Od Horácka k Podyjí I(17)/2, 6-8.

KUČA, M. 2007: Polozemnice kultury s moravskou malovanou keramikou z Těšetic-Kyjovic (obj. č. 181 a 184). Příspěvek k poznání zahloubených lengyelských staveb. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds.), Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno, 55-79, 356-357.

LORENCOVÁ, A. 1958: Lidské kosti z žárových hrobů z Těšetic-Ruské ulice na Moravě. SPFFBU E 3, 49-52.

LORENCOVÁ, A. 1972: Hrob nositele kultury s moravskou malovanou keramikou z Těšetic-Kyjovic. SPFFBU E 17, 61-64.

LORENCOVÁ, A. 1975-76: Pozůstatky lidských koster z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích, SPFFBU E 20-21, 195-197.

LORENCOVÁ, A. 1988: Antropologická expertiza. In: V. Podborský: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno, 160-165.

MALINA, J. – ŠTELCL, J. 1969: Kamenná industrie z neolitického sídliště u Kyjovic (okr. Znojmo). SPFFBU E 14, 267-271.

MILO, P. – KAZDOVÁ, E. 2008: Geofyzikálna prospekcia na lokalite Těšetice-Kyjovice „Sutny“. In: Cheben, I. – Kuzma, I. (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2007, Nitra.

MINISTR, Z. 1999: Astronomická orientace a kalendářní funkce pravěkých staveb. In: Podborský, (ed.): Pravěká sociokultovní architektura na Moravě, Brno, 240-241.

OLIVA, M. 1984: Typologické, chronologické a sociální aspekty štípané industrie. In: E. Kazdová: Těšetice-Kyjovice 1. Starší stupeň kultury s moravskou   malovanou keramikou. Brno, 212-231.

OLIVA, M. 1990: Štípaná industrie kultury s moravskou malovanou keramikou v jihozápadní části Moravy. ČMM LXXV, 17-37.

OLIVA, M. 1996: Štípaná industrie kultury s vypíchanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. K otázce výběru surovin v neolitu jižní Moravy. ČMM LXXXI, 101-109.

OTÁHAL, V. 2001: Ve znamení kruhu. In: V. Podborský (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno, 319-330.

PALÁTOVÁ, H. – SALAŠ, M. 2001: Keramické depoty doby bronzové na Moravě. In: V. Podborský (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno, 279-294.

PALÁTOVÁ, H. – SALAŠ, M. 2002: Depoty keramických nádob doby bronzové na Moravě a v sousedních zemích, Pravěk NŘ Supplementum 9, Brno.

PALLIARDI, J. 1896: Nové zprávy o hrobech se skrčenymi kostrami – I. Pohřebiště u Těšetic, II. Pohřebiště u Kunovic. ČVSMO 13, 16-24.

PEŠKE, L. 1980: Nálezy ptačích kostí z Těšetic-Kyjovic, okr. Zojmo. AR XXXII, 544-545.

PETRASCH, J. 1991: Die Verfüllung der grossen Gruben von Těšetice-Kyjovice, Südmähren, als Anwendungsbeispiel der Korrespondenzanalyse. ArchKorresp 21/3, 351-356.

PODBORSKÝ, V. 1958a: Hallstattské žárové hroby z Těšetic-Ruské ulice (okr. Znojmo), SPFFBU E 3, 27-49.

PODBORSKÝ, V. 1958b: Výsledky archeologického průzkumu v Těšeticích u Znojma. In: Podyjí, Znojmo, 42-44.

PODBORSKÝ, V. 1959a: Ein Etagengefäß aus Těšetice-Russische Straße. SPFFBU E 4, 27-32.

PODBORSKÝ, V. 1959b: Výzkum mladohalštatské osady v Těšeticích na Znojemsku. AR XI, 174-180, 201-204.

PODBORSKÝ, V. 1960a: Hrob středodunajské mohylové kultury v Těšeticích na Moravě. AR XII, 627-630, 658.

PODBORSKÝ, V. 1960b: Halštatské pohřebiště v Těšeticích na Moravě. AR XII, 643-650, 661-664.

PODBORSKÝ, V. 1963-1964: Únětický objekt č. 3 z Těšetic, o. Znojmo a otázka válcovitých koflíků doby bronzové. In: Sborník III. Karlu Tihelkovi k pětašedesátinám, Brno, 70-74.

PODBORSKÝ, V. 1964: Sídlištní nálezy z neolitu a doby bronzové v poloze Vinohrady u Těšetic (okres Znojmo). SPFFBU E 9, 19-46.

PODBORSKÝ, V. 1966a: Eine neolithische Siedlung mit bemalter Keramik bei Kyjovice (Kreis Znojmo), Südmähren. SPFFBU E 11, 15-22.

PODBORSKÝ, V. 1966b: Těšetice près de Znojmo, habitat et nécropole de la civilisation de Horákov (Moravie). In: Investigations archéologiques en Tchécoslovaquie, Praha, 183.

PODBORSKÝ, V. 1969: Neolitické a halštatské sídliště u Těšetic-Kyjovic na Moravě. PA LX, 572-592.

PODBORSKÝ, V. 1971a: Hliněná pec na sídlišti s lineární keramikou v Těšeticích. SPFFBU E 16, 59-66.

PODBORSKÝ, V. 1971b: Palliardiho neolitické nálezy v Těšeticích, okr. Znojmo. VVM XXIII, 305-321.

PODBORSKÝ, V. 1972a: Výzkum opevněné části osady s moravskou malovanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích v roce 1971 (okr. Znojmo). PV 1971, 30-34.

PODBORSKÝ, V. 1972b: Další velaticko-podolský žárový hrob z Těšetic-Ruské ulice (okr. Znojmo). PV 1971, 57-58.

PODBORSKÝ, V. 1972c: Opevněná část neolitické osady v Těšeticích-Kyjovicích. AR XXIV, 155-162, 229-232.

PODBORSKÝ, V. 1973-1974: Šest let terénního archeologického výzkumu neolitického a halštatského sídliště v Sutnách u Těšetic-Kyjovic. SPFFBU E 18-19, 5-33.

PODBORSKÝ, V. 1975-1976: Hlavní výsledky v Těšeticích-Kyjovicích za léta 1964-1974. SPFFBU E 20-21, 175-184.

PODBORSKÝ, V. 1976: Erkenntnisse auf Grund der bisherigen Ausgrabungen in der Siedlung mit mährischer bemalter Keramik bei Těšetice-Kyjovice. JfMV 60, 129-148.

PODBORSKÝ, V. 1981: Objekt s vypíchanou keramikou v Těšeticích III., okr. Znojmo a postavení vypíchané keramiky ve starolengyelském horizontu středodunajského neolitu. SPFFBU E 26, 9-28.

PODBORSKÝ, V. 1983-1984: Die Kreisgrabenanlage zu Těšetice und ihre möglichen mährischen Parallelen. MittÖA Wien XXXIII-XXXIV, 111-131.

PODBORSKÝ, V. 1984a: Domy lidu s moravskou malovanou keramikou. SPFFBU E 29, 27-66.

PODBORSKÝ, V. 1984b: Zpráva o počáteční fázi některých experimentů na neolitické lokalitě v Těšeticích-Kyjovicích. SPFFBU E 29, 225-226.

PODBORSKÝ, V. 1992: Poznámky ke kruhovým architekturám pravěké a raně historické Evropy. Pravěk NŘ 1991/1, 90-148.

PODBORSKÝ, V. 1999: Těšetice-Kyjovice I, II, III, okr. Znojmo. In V. Podborský (ed.): Pravěká sociokultovní architektura na Moravě, Brno, 115-138.

PODBORSKÝ, V.  2000: Přínos moravských výzkumů „rondelové archeologii“. Pravěk NŘ 1999/9, 61-80.

PODBORSKÝ, V.  2001: Modely funkční interpretace pravěkých rondelů. In: V. Podborský (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno, 209-211.

PODBORSKÝ, V. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1985: Pokračování systematického výzkumu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). PV 1983, 85.

PODBORSKÝ, V. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1987a: Dokončení terénního výzkumu na ploše D1 v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). PV 1984, 23.

PODBORSKÝ, V. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1987b: Zpráva o výzkumné sezóně v Těšeticích v roce 1985 (okr. Znojmo). PV 1985, 20.

PODBORSKÝ, V. – KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1989: Systematische archäologische Grabung auf der neolithischen Siedlung in Těšetice-Kyjovice (Bez. Znojmo). PV 1986, 22.

PODBORSKÝ, V. – KOŠTUŘÍK, P. 1983: Terénní výzkum v Sutnách u Těšetic-Kyjovic v roce 1981 (okr. Znojmo). PV 1981, 17-19.

PODBORSKÝ, V. – KOŠTUŘÍK, P. – PALATOVÁ, D. – PALÁTOVÁ, H. – KAZDOVÁ, E. 1984: Druhá sezóna zachraňovacího archeologického výzkumu v trati “Sutny” u Těšetic – Kyjovic (okr. Znojmo). PV 1982, 78.

PODBORSKÝ, V. – VILDOMEC, V. 1968: Výzkum neolitického a halštatského sídliště v “Sutnách” u Kyjovic (okr. Znojmo). PV 1967, 8-11.

PODBORSKÝ, V. – VILDOMEC, V. 1970: Archeologický výzkum v “Sutnách” u Těšetic-Kyjovic v roce 1968 (okr. Znojmo). PV 1968, 7-9.

PODBORSKÝ, V. – VILDOMEC, V. 1971: Pokračování terénního výzkumu osady s moravskou malovanou keramikou u Těšetic-Kyjovic (okr. Znojmo). PV 1970, 12-14.

PODBORSKÝ, V. – VILDOMEC, V. – WEBER, Z. 1971: Zjišťování průběhu neolitického příkopu pomocí indikátoru v Těšeticích-Kyjovicích. SPFFBU E 16, 67-74.

POLÁK, M. 2005: Osada lidu badenského kulturního komplexu (s kanelovanou keramikou). In: Podborský, V. (ed.): Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno, 161-168.

POLÁK, M. 2005: Stopy osídlení lidu se zvoncovitými poháry. In: Podborský, V. (ed.): Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno, 168-169.

POLÁK, M. 2007: Sídliště ze sklonku badenské kultury v Těšeticích-Kyjovicích. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno, 107-114, tab. I-IV.

PŘICHYSTAL, A. 1984: Petrografické studium štípané industrie. In: E. Kazdová.: Těšetice-Kyjovice 1. Starší stupeň kultury s moravskou malovanou keramikou, Brno, 205-212.

RAJCHL, R. 1999: Několik poznámek k astronomické orientaci rondelů. In: V. Podborský (ed.): Pravěká sociokultovní architektura na Moravě, Brno, 257-260.

RAJCHL, R. 2001: Astronomické prvky v orientaci rondelů. In: V. Podborský (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno, 185-201.

SALAŠ, M. 1984:  Kamenná broušená industrie. In: E. Kazdová: Těšetice-Kyjovice 1. Starší stupeň kultury s moravskou   malovanou keramikou, Brno, 200-205.

SALAŠ, M. 1986: Kamenná broušená industrie z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic. SPFFBU E 31, 25-48.

STUCHLÍK, S: 1978: Halštatská keramika z Kyjovic (okr. Znojmo). PV 1976, 41-42.

ŠEBELA, L. – WEBER, Z. 1975-1976: Některé fyzikální parametry neolitické keramiky. SPFFBU E 20-21. 249-255.

TRNKA, G. 1991: Těšetice-Kyjovice (Mähren). Einfache Kreisgrabenanlage. In: Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen, Wien, 291-293.

VOKÁČ, M. – MONÍK, M. 2001: Těšetice-Kyjovice (okr. Znojmo). PV 2000, 250.

WEBER, Z. 1984: Zajímavý doklad technologie výroby neolitické keramiky z Těšetic-Kyjovic (okr. Znojmo). SPFFBU E 29, 232-255.

WEBER, Z. 1973-74: Dílčí statistická analýza malované výzdoby střepového materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou. SPFFBU E18-19, 81-93.

WEBER, Z. 1984: Zajímavý doklad technologie výroby neolitické keramiky z Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo. SPFFBU E 29, 232-235.

WEBER, Z. 1985: Astronomická orientace rondelu z Těšetic-Kyjovic, okr.Znojmo. SPFFBU E 30, 23-39.

WEBER, Z. 1986: Astronomische Orientierung des Rondells von Těšetice-Kyjovice. In:  Internationales Symposium über die Lengyel- Kultur, Nové Vozokany 5.-9. November 1984, Nitra-Wien, 313-322.

WEBER, Z. – ŠEBELA, L. 1975-76: Některé fyzikální parametry neolitické keramiky. SPFFBU E 20-21, 249-255.

ZEMAN, A. 1988: Geologie lokality a okolí. In: V. Podborský: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno, 16-21.

ZEMAN, A. – HAVLÍČEK, P. 1973-74: Kvartérně geologický výzkum lokality Těšetice- Kyjovice (okr. Znojmo). SPFFBU E 18-19, 35-41.

ZEMAN, A. – HAVLÍČEK, P. 1975-76: Kvartérně geologický výzkum na lokalitě Těšetice-Kyjovice. SPFFBU E 20-21,185-189.

ZEMAN, A. – HAVLÍČEK, P. 1988: Geologická expertíza příkopu. In: V. Podborský: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno, 56-64.

Popular-science papers and articles

ANONYMUS 1971: Závěr archeologické sezóny v Těšeticích. Znojemsko, 15.9., 3.

(BRE) 1978: Sonda z mladší doby kamenné. (Výzkum neolitické kultovní lokality u Těšetic a Kyjovic). Lidová demokracie, 19.10., 4.

KAZDOVÁ, E. 1975: Tajemství 6000 let staré keramické malby. Věda a život XX, 2/75, 81-83.

KAZDOVÁ, E. 1990: Objev muže. Archeologické naleziště v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku. In: Zpravodaj ZD Mír Práče 10/90, 7-9.

KAZDOVÁ, E. 1994a: Poznatky z cest do dávné minulosti. Výsledky archeologického výzkumu v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. In: Cesty V/5, 10-12.

KAZDOVÁ, E. 1994b:  Těšetice, okr. Znojmo. In: K. Sklenář (ed.): Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko, Opava, 216.

KAZDOVÁ, E. (v tisku): Využití experimentů na lokalitě v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo. In: Experiment a rekonstrukce v archeologii.

KOŠTUŘÍK, P.  – BÁLEK, M. 1972: Archeologické nálezy v Těšeticích. Znojemsko, 29.3., 4.

LEDEREROVÁ, Z. 1982: Výzkumy v Těšeticích pokračují. Rovnost, 27.7., 5.

LEDEREROVÁ, Z. 1984: Obydlí doby kamenné. (Pokus archeologů o rekonstrukci obydlí zemědělců mladší doby kamenné). Rovnost, 18.8., 5.

(NP) 1987: Za nejstaršími zemědělci. Dvacet let systematického výzkumu v Těšeticích u Znojma. Rovnost, 15.8., 5.

PODBORSKÝ, V. 1958: Výsledky archeologického průzkumu v Těšeticích u Znojma. Podyjí, březen, 42-44.

PODBORSKÝ, V. 1974: Kultiště nebo pevnost neolitických zemědělců?. Věda a život 10, 589-592.

PODBORSKÝ, V. 1977: Archeologický výzkum v Těšeticích. K některým problémům vysokoškolské archeologie. Universitas U 77, č. 4, 15-22.

PODBORSKÝ, V. 1979: Osada neolitických zemědělců s moravskou malovanou keramikou u Těšetic-Kyjovic na Znojemsku, Brno.

PODBORSKÝ, V. 1982: Blízké i vzdálené perspektivy archeologických výzkumů u Těšetic. Universitas U 82, č. 4, 18-25.

PODBORSKÝ, V. 1989a: Od neolitického rondelu k Pravěku Moravy (rozhovor s red. L. Rackem). Rovnost – Čtení na konec týdne 20, 19.5., 1.

PODBORSKÝ, V. 1989b: Předchůdci Stonehenge v Čechách. Haló sobota 39, 30.9., 4.

PODBORSKÝ, V. 1990: Co je to rondel? (rozhovor s red. I. Dorovským). Universitas U 90,  č. 1, 33-37.

ŠEVČÍK, J. 1967: Archeologové v Těšeticích. Znojemsko, 20.9., 3.

ŠEVČÍK, J. 1978: Venuše z Těšetic. Svobodné slovo, 7.10. příloha, 9.

Reports

ANONYMUS 1994: Výzkumy naší katedry … Archaeologia Iuvenis II/1, 14.

KAZDOVÁ, E. – KOŠTUŘÍK, P. 1989: Mezinárodní symposium o lengyelské kultuře. Universitas 89/1 Brno, 88-89.

KOŠTUŘÍK, P. 1994: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. In: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888-1988. Znojmo-Kravsko-Těšetice, 3.-7.10. 1988, Brno-Łodź, 5-12.

PODBORSKÝ, V. 1974: Symposium o neolitu střední Evropy. Universitas U 74, č. 6, 86-88.

PODBORSKÝ, V. 1975-1976: Sympozium o neolitu střední Evropy v Těšeticích-Kyjovicích. SPFFBU E 20-21, 9-13.

PODBORSKÝ, V. 1981: Sympozium o počátcích našeho zemědělství (od neolitu po raný středověk). SPFFBU E 26, 144-146.

PODBORSKÝ, V.  1996: 30. výročí zahájení výzkumů u Těšetic-Kyjovic na Znojemsku. Pravěk NŘ 1994/4, 373-375.

PODBORSKÝ, V. 2001:  Poválečné archeologické výzkumy Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty  MU na Znojemsku a Břeclavsku. In: V. Podborský, (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno, 13-36.

 

Abbreviations used

AR – Archeologické rozhledy, Praha

ArchKorresp – Archäologisches Korrespondenzblatt, Mainz

ČMM – Časopis moravského muza (Acta Musei Moraviae), Brno

ČVSMO – Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, Olomouc

FAP – Fontes Archaeologici Pragenses, Praha

JfMV – Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Halle (Saale)

MittÖA Wien – Mitteilungen der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und   Frühgeschichte, Wien

PA – Památky archeologické, Praha

Pravěk NŘ – Pravěk Nová Řada, Brno

PV – Přehled výzkumů, Brno

SPFFBU – Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada E klasicko-archeologická; řada M archeologická, Brno

ÚAM FF MU v Brně – Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno

VVM – Vlastivědný věstník moravský, Brno