Historie výzkumu

Počátky historie výzkumu na „Sutnách“ jsou spojeny s působením archeologické expedice někdejší Katedry prehistorie a etnografie Filozofické fakulty brněnské univerzity na Znojemsku. Při záchranném výzkumu památek z doby bronzové a halštatské v Těšeticích na „Vinohradech“ provedli členové expedice v roce 1956 průzkum a sběry po orbě v širším okolí. Tak byla lokalita v poloze „Sutny“ objevena, avšak tehdy ještě nenastaly vhodné podmínky pro její výzkum. Až v létě roku 1964 zahájil Vladimír Podborský první plošné odkryvy, které přinesly bohaté nálezy především z mladšího neolitu. Na tento slibný začátek pak navázaly pravidelné systematické výzkumy prováděné od roku 1967 až dodnes. Podrobně k počátkům výzkumu viz příspěvek Podborský 2007.

V období mezi léty 1968-1978 probíhal výzkum ve znamení odkryvu rondelu. Odkryv jeho vnitřní plochy s příkopem byl komisionálně uzavřen v r. 1978. V následujících letech se terénní práce zaměřily na zachycení průběhu vnější palisády rondelu a také na předstihový výzkum (1981-1982), který se uskutečnil v JV části „Suten“ v souvislosti s výstavbou hráze těšetické závlahové přehrady.

Po skončení předstihového výzkumu další terénní práce sledovaly severní průběh vnější palisády rondelu. Bylo postupně odkryto pět navazujících sektorů (A1-A5) a východní část plochy B3 o celkové rozloze 11.000 m2. Prozkoumala se severní část tzv. vnějšího rondelu a část osady s lineární keramikou. Došlo také k objevu skupiny 8 hrobů patřících kultuře s LnK. Na rozhraní sektorů A4/A5 se vyrýsoval východní okraj lengyelského osídlení; byla zde objevena další dvojice objektů badenské kultury.

V roce 1999-2002 se terénní odkryvy vrátily na jižní plochy „Suten“ k ověření zbývajícího jižního průběhu vnější palisády a přilehlého okolí (sektory D2-D4, C4).

Od roku 2003 se terénní aktivity spojené s praxí studentů soustředily do sektoru B4. Jde o blízké zázemí rondelu, kde také pokračuje sídlištní areál s lineární keramikou. Došlo k určitému zpomalení odkryvů, protože horní vrstva se přestala odstraňovat strojem; důsledně se provádí ruční skrývkou. Vytěžené výplně objektů se proplavují na plavícím zařízení. Odebírají se početné vzorky výplní k dalšímu odbornému laboratornímu vyhodnocení. V roce 2007 se na dosud nezkoumané ploše na „Sutnách“ uskutečnil geofyzikální průzkum s magnetometrem SM-5 Navmag (Scintrex, Kanada).  Na ploše o celkové výměře 350 x 80 m bylo geofyzikálně identifikováno 70 objektů různých tvarů a velikostí, především tzv. stavebních jam. Geofyzikální průzkum byl kompletně dokončen v r. 2008.

Souběžně s pokračujícími výzkumy na „Sutnách“ začal v r. 2007 zjišťovací výzkum výšinné opevněné lokality „Starý Zámek“ u Suchohrdel. Také zde byla na přístupných částech provedena magnetometrická prospekce, která zachytila průběh tělesa hradby, sídlištní objekty a další struktury. V dosud nedostupných částech lokality byl proveden preventivní průzkum detektorem kovů.