Výuka a praxe

Praxe archeologické exkavace (kód AEA_15): workshop II probíhá v letních měsících. Studenti absolvují terénní praxi na systematickém archeologickém výzkumu na sprašovém podloží, kde si vyzkouší všechny postupy související s průběhem exkavace a post-exkavačního zpracování včetně odběru mikromorfologických, pedologických a pedochemických vzorků, plavení a prosévání, kresebné i digitální dokumentace výzkumu, práce s totální stanicí, základní laboratorní zpracování nálezů aj.

Praxe archeologické prospekce (kód AEB_129): workshop I je zaměřen na praxi v prospekci regionu s výskytem mohylových pohřebišť a hrazených sídel doby bronzové, i dalších antropogenních reliktů. Studenti získávají praxi v rozpoznávání 3D antropogenních reliktů, jejich zaměřování, dokumentaci a intepretaci. Výzkum zahrnuje i povrchové sběry a detektoring.