Projekty

Projekty pravěkého výzkumu se vztahem k infrastruktuře ÚAM:

1999-2004: Centrum archeologických výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (Více…)

2005-2011: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (Více…)

Zprávy PV – ISSN 1211-7250 k těmto projektům

HÁJEK, Z. – KAZDOVÁ, E. – KOLÁŘ, J. – KUČA, M. – ŠABATOVÁ, K. – TRAMPOTA, F. – VOSTROVSKÁ, I. 2012: Další výsledky výzkumu neolitické a eneolitické lokality Kyjovice „Sutny“ v roce 2011. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011.

KUČA, M. – KAZDOVÁ, E. – ŠABATOVÁ, K. 2009: Kyjovice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 50, 248-250.

KAZDOVÁ, E. – KUČA, M. – ŠABATOVÁ, K. – TRAMPOTA, F. – E. – PROKEŠ, L. – HLOŽEK, M. – KOLÁŘ, J. – PETŘÍK, J. 2011: Kyjovice (okr. Znojmo) Sutny. Přehled výzkumů 52, 1, 180-182.

ŠABATOVÁ, K. 2008: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 49, 303, 323-324, 335.

ŠABATOVÁ, K. 2009: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 50, 278.

ŠABATOVÁ, K. 2010: Suchohrdly (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 51, 338-339, 361.

ŠABATOVÁ, K. – GÁNOVSKÝ, J. – KAZDOVÁ, E. – REBROŠOVÁ, P. 2013: Kyjovice (okr. Znojmo). Sutny II. LnK. Sídliště. Systematický výzkum. Přehled výzkumů 54/1, 144.

Univerzitní studentské projekty:

Katalogové zpracování industrie z tvrdých živočišných materiálů z lokality Těšetice-Kyjovice (Více…)

Přírodní prostředí a hospodářství staroneolitického sídliště v Těšeticích- Kyjovicích: archeobotanická a malakozoologická evidence (Více…)

Revizní výzkum příkopu neolitického sociokultovního areálu (rondelu) v Těšeticích-Kyjovicích (Více…)

Další projekty

Dílčí podíl na výzkumu pravěkých témat mají univerzitní projekty Specifického výzkumu Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace I až VI (I, II, III, IV, V, VI)

Z dalších projektů bylo zázemí základny zkoumáno mezi léty 2013-2016 v rámci projektu NAKI Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (Více…)

Pravěký výzkum a základna v Těšeticích-Kyjovicích byly zapojeny do projektů OPVK:

  • Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe (Více…)
  • Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce (Více…)

Rukopisy diplomových a disertačních prací od roku 2008:

Kateřina Červená 2014: Nově prozkoumané situace horákovského osídlení z polohy Těšetice-Kyjovice „Sutny“, rukopis magisterské diplomové práce. Brno. (Více…)

Martin Hložek 2012: Multidisciplinární technologická analýza neolitické keramiky, rukopis disertační práce. Brno. (Více…)

Hana Lukšíková 2008: Srovnání archeobotanických a archeologických informací ze skupiny halštatských objektů z Těšetic „Suten, rukopis bakalářské diplomové práce. Brno. (Více…)

Hana Lukšíková 2012: Archeobotanika lokality Těšetice-Kyjovice „Sutny“. Makrozbytková analýza pravěkých objektů ze sezón 2005 – 2009, rukopis magisterské diplomové práce. Brno. (Více…)

Johana Malíšková 2015: Keramické pokličky lengyelské kultury, rukopis bakalářské práce. Brno. (Více…)

Jakub Matoušek 2014: Prediktivní model pravěkého osídlení v oblasti povodí řeky Jevišovky, rukopis magisterské diplomové práce. Brno. (Více…)

Jakub Müller 2012: Geoelektrické metody aplikované na vybraných fortifikovaných lokalitách na Moravě, rukopis bakalářské diplomové práce. Brno. (Více…)

Tomáš Ondrušík 2012: Palynologické výzkumy v sedimentech vybrané archeologické lokality (Těšetice-Kyjovice). rukopis magisterské diplomové práce. Brno. (Více…)

Jitka Štohandlová 2009: Prostorová analýza pravěkého osídlení mikroregionu říčky Únanovky, rukopis bakalářské diplomové práce. Brno. (Více…)

Pavlína Valová 2009: Petrografický výzkum kamenné broušené industrie z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích, rukopis magisterské diplomové práce. Brno. (Více…)

Michaela Vašinová 2010: Vyhodnocení keramického materiálu severního a jižního vstupu rondelu na lokalitě Těšetice-Kyjovice – Sutny, rukopis bakalářské diplomové práce. Brno. (Více…)

Milan Vokáč 2008: Broušená a ostatní kamenná industrie z neolitu a eneolitu na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na lokalitu Těšetice-Kyjovice, rukopis disertační práce. Brno. (Více…)

Hana Uhlířová 2012: Fauna a kostěná, parohová industrie z nových výzkumů v sektoru B4 z lokality Těšetice-Kyjovice „Sutny“. Brno. (Více…)

Ivana Vostrovská 2010: Keramika ze sídliště kultury lineární v Těšeticích-Kyjovicích „Sutnách“, rukopis magisterské diplomové práce. Brno. (Více…)

V roce 2017 se očekává odevzdání dvou disertačních prací.:

Ivana Vostrovská: Osídlení kultury s lineární keramikou (přibližné téma).

David Válek: Keramika z příkopu rondelu (přibližné téma).