Úvodní informace

Významná pravěká lokalita, která se zapsala do dějin výzkumu evropského neolitu objevem kruhového sociokultovního areálu – tzv. rondelu. Ten byl v letech 1968-1978 prvním komplexně prozkoumaným objektem tohoto druhu ve střední Evropě. V roce 1964 v poloze „Sutny“ zahájila výzkum tehdejší katedra prehistorie brněnské univerzity pod vedením Vladimíra Podborského, který je autorem několika monografií o této lokalitě. Výzkumy spojené s pravidelnou praxí studentů zde každoročně provádí Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Na ploše přesahující 5 ha bylo dosud prozkoumáno kromě příkopu rondelu a jeho tří palisád přes 800 dalších zahloubených objektů, několik desítek půdorysů staveb a 26 hrobů. Z toho převážná většina objektů patří k neolitickému osídlení s lineární, vypíchanou a s malovanou keramikou lengyelské kultury. Podle provedeného geofyzikálního průzkumu se neolitické sídelní areály, především s lineární keramikou, rozkládají na ploše mnoha dalších hektarů.

Z postneolitického osídlení je třeba uvést objekty badenské kultury s kanelovanou keramikou a v poslední době odkryté dva hroby kultury zvoncovitých pohárů ze závěru eneolitu. Prozkoumalo se také několik objektů ze starší a mladší doby bronzové. Pozoruhodný je rovněž halštatský sídelní areál s horákovskou kulturou (Golec 2005).

Důležité objevy a nálezy:

  • Příkopem vymezený kruhový areál – rondel, lengyelská kultura, mladší neolit.
  • Depot keramiky s antropomorfní nádobou nejstarších zemědělců s lineární keramikou. Více…
  • Antropomorfní nádoba svodínského typu lengyelské kultury. Více…
  • Bohatě vybavená komorová hrobka s obvodovým žlabem s pohřbem ozbrojeného muže-lukostřelce z pozdní doby kamenné (eneolitu). Více…
  • Hromadný nález šálků velatické kultury z doby bronzové. Více…